Bepalingen en voorwaarden

Laatste update: Februari 2017

GELIEVE ONDERHAVIGE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG TE LEZEN. U TOEGANG VERSCHAFFEN TOT OF GEBRUIK MAKEN VAN DE WEBSITE OF ENIGE MOBIELE APP VAN EPC TRACKER (OF ENIGE INHOUD, PRODUCT, DIENST OF FUNCTIE DIE TER BESCHIKKING GESTELD WORDT DOOR DE BETREFFENDE MOBIELE APP(S), INCLUSIEF DE INGEBOUWDE LEZER) (SAMEN DE “WEBSITE” GENOEMD) LEIDT TOT UW AANVAARDING VAN ONDERHAVIGE BEPALINGEN EN VAN DE INTEGRALITEIT VAN DE BEPALINGEN, BELEIDSLIJNEN, HANDVESTEN EN RICHTLIJNEN DIE ER VIA REFERENTIE TOE BEHOREN, EN OOK VAN ALLE BIJKOMENDE BEPALINGEN EN BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT EEN INHOUD, PRODUCT, SPECIFIEKE DIENST OF FUNCTIE (SAMEN DE “GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE” GENOEMD). AANVAARDT U DE INTEGRALITEIT VAN DEZE BEPALINGEN NIET, MAAK DAN GEEN GEBRUIK VAN DE WEBSITE.

Reverse engineering
U aanvaardt geen enkele actie van reverse engineering of andere te ontleden, te decompileren, uit te voeren met de bedoeling toegang te krijgen tot de broncode van enige app van IT-OPTICS Mobile. U aanvaardt om niets te kopiëren van een app van IT-OPTICS Mobile of er gebruik van te maken met een commerciële doelstelling, het te verhuren, te huur aan te bieden, uit te lenen, te verkopen, te publiceren, aan te bieden onder licentie of sublicentie, te verspreiden, toe te wijzen of over te dragen op enige andere manier aan om het even welke derde.

Beperking van de aansprakelijkheid
In geen geval kunnen IT-OPTICS, zijn bestuurders, leden, werknemers of vertegenwoordigers aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreeks, speciale, onrechtstreekse of bijkomstige schade, noch voor andere schade.

Wijzigingen aan de gebruiksvoorwaarden van de Website
IT-OPTICS behoudt zich het recht voor om de bepalingen in de Gebruiksvoorwaarden van de Website of in om het even welke beleidslijn of richtlijn van de Website op om het even welk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen. Indien we wijzigingen aanbrengen aan deze beleidslijn, dan veranderen we de datum van de laatste update die vermeld wordt bovenaan de pagina met de Gebruiksvoorwaarden van de Website. Elke wijziging wordt onmiddellijk van kracht op het moment van de publicatie op de Website. Blijft u de Website verder gebruiken eens de doorgevoerde wijzigingen werden gepubliceerd, dan betekent dit dat u deze wijzigingen aanvaardt. Wij raden u aan om de Gebruiksvoorwaarden van de Website te raadplegen bij elk bezoek aan een van onze websites.

Gebruik van de Website
De Website en de Inhoud mogen enkel voor demonstratiedoeleinden gebruikt worden. U mag deze Website of de Inhoud niet gebruiken voor commerciële doeleinden of andere onvoorziene doeleinden. Elke niet-toegelaten gebruik kan beschouwd worden als een overtreding van het geldende recht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot deze lijst. U stemt ermee in u te houden aan alle geldende wetten en reglementeringen - inclusief en zonder dat deze lijst beperkend is - met betrekking tot het Internet, de gegevens, de e-mails, de bescherming van het privéleven en de overdracht van technische gegevens die uitgevoerd worden uit het land waar u verblijft.

Gegevens gekoppeld aan de registratie en de beveiliging van de account
Wat uw gebruik van de Website betreft, verbindt u zich ertoe: (a) in de formulieren van de Website correcte, actuele en volledige informatie te verstrekken wat uzelf betreft (de "Registratiegegevens"); (b) de Registratiegegevens en alle andere aan het Bedrijf verstrekte informatie bij te houden en bij te werken, en ervoor te zorgen dat deze altijd correct, up-to-date en volledig is; (c) de veiligheid van uw wachtwoord en uw ID te vrijwaren; (d) Snapzone onmiddellijk te informeren in geval van een ongeoorloofd gebruik van uw account of elke andere veiligheidsinbreuk; (e) elke verantwoordelijkheid te aanvaarden betreffende de activiteiten die gebeuren op uw account; en (f) alle risico’s te aanvaarden die gekoppeld zijn aan een ongeoorloofde toegang tot de Registratiegegevens en enige andere informatie die u aan het Bedrijf verstrekt.

Clausule van afwijzing van aansprakelijkheid
DEZE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN WORDEN “ALS DUSDANIG” GELEVERD EN HET BEDRIJF IT-OPTICS, DE DIRECTEURS, DE WERKNEMERS, DANS LA LIMITE DES LOIS APPLICABLES, TOUTE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS ET SANS LIMITATION, TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE MARCHANDE, DE CONTROLE DE LA QUALITE, OU D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER. HET BEDRIJF IT-OPTICS KAN NIET AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR DE SCHADE VEROORZAAKT DOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF VAN DE INHOUD ERVAN, OF DOOR DE ONBESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE OF DE INHOUD, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET EXCLUSIEF DE WINSTVERLIEZEN, DE SCHADE EN DE RECHTSTREEKSE, ONRECHTSTREEKSE, PUNITIEVE OF SECUNDAIRE INTERESTEN. DE FUNCTIES INBEGREPEN IN OF DEEL UITMAKEND VAN DE PRODUCTEN VAN DEZE WEBSITE ZIJN NIET VERZEKERD TEGEN ONDERBREKINGEN, NOCH TEGEN WERKINGSFOUTEN. DE KOSTEN WANNEER EEN BEROEP GEDAAN WORDT OP DIENSTEN, OP REPARATIES OF CORRECTIES ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF DE INHOUD VAN SNAPZONE ZIJN VOLLEDIG UW VERANTWOORDELIJKHEID EN NIET DIE VAN HET UITGEVENDE BEDRIJF (IT-OPTICS). WIJ KUNNEN U NIET GARANDEREN DAT DE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN GEEN VIRUSSEN OF CONTAMINERENDE OF VERNIETIGENDE ELEMENTEN OMVATTEN. IT-OPTICS doet al het mogelijke om de juistheid, de correctie en de betrouwbaarheid van de Inhoud te garanderen, maar wij garanderen niet de juistheid, de correctie en de betrouwbaarheid van de Inhoud.

Delen van persoonlijke informatie
Behoudens bepaling voorzien in dit beleid voor de bescherming van het privéleven, deelt IT-OPTICS de u betreffende persoonlijke informatie niet met derden. Wij behouden ons het recht voor om u betreffende persoonlijke informatie te onthullen indien de wet dit verplicht of indien we te goeder trouw menen dat dit noodzakelijk is in het kader van de naleving van de wet, van een reactie op een klacht of van de bescherming van de rechten, de goederen of de veiligheid van ons bedrijf, onze werknemers, onze klanten of het publiek.

Vervolgingen en dagvaarding voor de rechtbank
Elk geschil dat op enige manier gekoppeld is aan uw gebruik van de Website of aan het niet naleven van de Licenties van intellectueel eigendom van Snapzone kan het voorwerp uitmaken van vervolgingen voor de rechtbank.

Beëindiging
Naast deze Bepalingen behoudt IT -OPTICS zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken uw account stop te zetten en/of uw gebruik van de Website te blokkeren.

Informatie & Contact